ReMaedie homepage

ReMaedie


ReMaedie administratiekantoor maakt sinds 2016 onderdeel uit van de NH Adviesgroep.

ReMaedie

Disclaimer

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van ReMaedie Administratiekantoor.

Beschikbare informatie
De informatie op de website is bedoeld als algemene informatie. De informatie op de website is niet bedoeld ter vervanging van belastingadvies of ander deskundig advies. Indien de gebruiker zonder verificatie of nader advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet de gebruiker dat voor eigen rekening en risico. ReMaedie Administratiekantoor is te allen tijde bevoegd om de informatie en gegevens op de website (inclusief deze disclaimer) onaangekondigd te wijzigen. Het verdient aanbeveling om regelmatig te controleren of de op de website verstrekt informatie - waaronder de disclaimer - is gewijzigd, zodat u zo veel mogelijk op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Gebruik van de website
Het is de gebruiker van de website slechts toegestaan de gegevens en informatie op de website voor eigen gebruik op te slaan, af te drukken, te analyseren en (gedeeltelijk) te kopiëren. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan om op de website verstrekte informatie openbaar te maken, te verspreiden, te bewerken of op welke wijze dan ook beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ReMaedie Administratiekantoor. ReMaedie Administratiekantoor behoudt alle rechten, waaronder alle geregistreerde (intellectuele) eigendomsrechten, alsmede de rechten op alle niet-geregistreerde merken, auteursrechten, teksten, logo's en al het grafisch materiaal, met betrekking tot de op de website gepresenteerde informatie en dienstverlening.

De website is gericht op gebruikers in Nederland. Personen die buiten Nederland toegang tot de website wensen of willen gebruikmaken van de informatie op de website, dienen zelf na te gaan of en in hoeverre toegang tot en gebruik van de website en samenhangende dienstverlening is toegestaan. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ReMaedie Administratiekantoor is het niet toegestaan om op websites van derden links naar de website op te nemen.

Uitsluiting aansprakelijkheid
ReMaedie Administratiekantoor geeft geen enkele garantie voor de beschikbaarheid, de toegang en het gebruik van de website. Hoewel ReMaedie Administratiekantoor er naar streeft om actuele, juiste en volledige informatie te verstrekken, geeft ReMaedie Administratiekantoor expliciet noch impliciet enige garantie dat de op de website verstrekte informatie actueel, juist en volledig is. De gebruiker aanvaardt dat de toegang tot en het gebruik van de website, alsmede het gebruik van de op de website verstrekte informatie, uitsluitend op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker geschiedt.

ReMaedie Administratiekantoor heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor de websites van derden die links naar de website bevatten, noch voor de inhoud van die websites. De website bevat links en toegangen tot andere, door derden onderhouden websites. ReMaedie Administratiekantoor aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites van derden, noch voor de kwaliteit van de op deze websites van derden aangeboden dienstverlening en informatie.

ReMaedie Administratiekantoor garandeert op geen enkele wijze de beveiliging van de website, en in het bijzonder niet de (on)mogelijkheid van niet-geautoriseerde derden om zich toegang te verschaffen tot gegevens die de gebruiker via de website invoert en deze gegevens te onderscheppen en/of te manipuleren. Indien via de website verstrekte informatie ook schriftelijk wordt verstrekt, prevaleert de schriftelijke versie in geval van verschillen in tekst.

ReMaedie Administratiekantoor garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

ReMaedie Administratiekantoor aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, kosten, vergoedingen of misgelopen inkomsten die direct of indirect voortvloeien uit het feit dat de informatie op de website niet is bijgehouden, verbeterd, vernieuwd of geschrapt, uit het niet (goed) onderhouden van de website, uit het beschikbaar stellen van de website aan de gebruiker of het gebruik van de website door de gebruiker of derden, uit het via de website bereikbaar zijn van andere websites, dan wel uit het al dan niet goed functioneren van de apparatuur, programmatuur en/of netwerken die worden gebruikt in verband met de toegang tot of het gebruik van de website. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van ReMaedie Administratiekantoor.

© ReMaedie Administratiekantoor, geupdate op 1 oktober 2012.

ReMaedie bedrijfsgegevens

Telefoon (085) 4844099

Bijlestaal 52
1721 PW Broek op Langedijk
Email: info@remaedie.nl

Belastingconsulentnummer: 484283
Lidmaatschap NOAB: AB1711
KvK 371.39.682

Locatie


Labels

Noab
Snelstart
Exact online
Infine Software
Elzevier Fiscaal
Pinkweb
RoosRoos salarissoftware
Client online - Pinkweb